ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

 • PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG

  Ứng dung Doctor Đồng (“Ứng dụng”) được quản lý và vận hành hợp pháp bởi Công ty TNHH MTV Tư vấn Tài chính LGC (sau đây được gọi chung là “Doctor Đồng”).

  Người sử dụng Ứng dụng và các dịch vụ trên Ứng dụng (sau đây có thể gọi là “bạn” hoặc “Khách Hàng”) được yêu cầu phải đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các quy định được mô tả trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng đối với người sử dụng dịch vụ Doctor Đồng (sau đây gọi là “Điều Khoản và Điều Kiện”) sau đây:

  • 1. Ngay khi truy cập và sử dụng sản phẩm, dịch vụ trên Ứng dụng, bạn đã xác nhận đồng ý và chấp thuận tuân thủ theo bảng Điều Khoản và Điều Kiện này của chúng tôi. Khi bạn đồng ý cung cấp thông tin và hình ảnh cho Doctor Đồng nghĩa là bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi, qua đó, cho phép Doctor Đồng cùng các đối tác (cá nhân hay tổ chức) của Doctor Đồng sử dụng các thông tin và hình ảnh đó để chào/bán các sản phẩm hay dịch vụ của họ và/hoặc của Doctor Đồng, thông qua các phương tiện trực tiếp (gặp gỡ bán hàng) hoặc gián tiếp (email, điện thoại, tin nhắn, thư bưu điện...). Các đối tác của Doctor Đồng có thể là các cá nhân và tổ chức hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực, bao gồm nhưng không giới hạn, cho vay, tài chính, tín dụng-ngân hàng, dịch vụ pháp lý, công nghệ thông tin và thương mại điện tử... do Doctor Đồng chỉ định trong từng thời kỳ.
  • 2. Bằng việc sử dụng Ứng dụng, Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận Khách Hàng thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với Doctor Đồng và/hoặc các đối tác của Doctor Đồng theo các quy định của Doctor Đồng và quy định của các đối tác và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
  • 3. Doctor Đồng có toàn quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của Ứng dụng, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với người sử dụng Ứng dụng này vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải trên t Ứng dụng... Mọi dịch vụ hay sản phẩm đang được bạn sử dụng thông qua Ứng dụng sẽ phải chấp nhận các thay đổi cập nhật đó.
  • 4. Doctor Đồng cung cấp dịch vụ tư vấn cho các sản phẩm tài chính cho các khách hàng đang sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam. Do vậy Doctor Đồng không có nghĩa vụ phục vụ những cá nhân hay tổ chức ngoài phạm vi hoạt động mà không cần phải thông báo bằng văn bản hay bất kỳ phương tiện nào khác.
  • 5. Khi bạn điền vào biểu mẫu và gửi yêu cầu, tạo một tài khoản hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ qua Ứng dụng, bạn đã hiểu và đồng ý rằng mình đã thiết lập một mối quan hệ kinh doanh giữa bạn và Doctor Đồng/đối tác của Doctor Đồng. Theo đó, Doctor Đồng và các đối tác có thể gửi thông tin và hình ảnh của bạn cho các nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ liên quan đến nhu cầu của bạn. Và bạn cũng chấp thuận để Doctor Đồng và các đối tác có thể liên lạc với bạn bằng cách sử dụng thông tin bạn đã cung cấp cho Doctor Đồng. Vào bất cứ lúc nào bạn không muốn tiếp tục nhận được thông tin liên lạc từ Doctor Đồng, bạn có thể gọi điện trực tiếp vào số hotline của Doctor Đồng để nêu ra yêu cầu của mình.
  • 6. Khi bạn gửi và lưu thông tin và hình ảnh của mình trên hệ thống Doctor Đồng, bạn đã cho phép chúng tôi lưu giữ các thông tin và hình ảnh đó để thực hiện cuộc gọi trực tiếp, gửi email... để thảo luận, cung cấp hoặc thông báo cho bạn về các công việc liên quan đến yêu cầu của bạn. Khi yêu cầu bất kỳ dịch vụ nào từ Doctor Đồng, bạn đã cam kết rằng tất cả các thông tin bạn đã cung cấp là chính xác và đầy đủ, phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • 7. Doctor Đồng không đảm bảo rằng Ứng dụng và bất kỳ sản phẩm dịch vụ do Doctor Đồng cung cấp sẽ đáp ứng các yêu cầu của Khách Hàng hoặc đảm bảo rằng sự vận hành của Ứng dụng này không bị gián đoạn, không có sự chậm trễ, từ chối lệnh, bị lỗi, mất hoặc bị hủy bỏ thông tin. Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên Ứng dụng này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin được cung cấp cho Khách Hàng như “tại thời điểm” truy cập Ứng dụng của Khách Hàng mà không có bất cứ sự bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin, tài liệu trên Ứng dụng này.
 • PHẦN 2: QUY ĐỊNH ĐĂNG KÝ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH VÀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG

  Bằng việc chọn “đã đọc và đồng ý” với “Điều khoản Điều kiện” này cùng với việc xác thực Mã OTP hợp lệ được gửi đến số điện thoại đăng ký của Khách Hàng, Khách hàng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng Khách Hàng đã thực hiện yêu cầu ký kết các hợp đồng và sử dụng các dịch vụ do Doctor Đồng và/hoặc các đối tác của Doctor Đồng cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn dịch vụ tư vấn tài chính cho khoản vay cầm cố của Doctor Đồng và dịch vụ cho vay cầm cố của đối tác cho vay) (“Yêu Cầu Dịch Vụ”) và theo đó xác nhận đã đọc kỹ, hiểu, đồng ý và chịu sự ràng buộc với các điều khoản và điều kiện sau:

  • 1. Các Hợp Đồng giữa Khách Hàng và các Bên tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay của Doctor Đồng và/hoặc các đối tác của Doctor Đồng) theo các điều khoản điều kiện hợp đồng cụ thể ở Phần 3 bên dưới được ký kết hợp lệ kể từ thời điểm Doctor Đồng và/hoặc các đối tác tương ứng theo các Hợp Đồng đồng ý Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách Hàng bằng việc gửi Thông Báo Đến Khách Hàng (như được định nghĩa tại Khoản 5 bên dưới) qua tin nhắn đến số điện thoại và/hoặc email đăng ký của Khách Hàng để xác nhận Yêu Cầu Dịch Vụ đã được chấp nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản (2) bên dưới. Khoản vay cầm cố sẽ được giải ngân cho Khách Hàng sau khi Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay Doctor Đồng xác nhận chấp nhận Yêu cầu Dịch Vụ theo cách thức nêu trên. Bằng việc giao kết các Hợp Đồng theo quy định tại Khoản này, Khách hàng theo đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý, chịu sự ràng buộc pháp lý đối với các Hợp đồng cũng như tất cả các nội dung, hình thức thể hiện trong các văn bản được Doctor Đồng và/hoặc đối tác Doctor Đồng gửi cho Khách hàng thông qua Phương thức Đăng Ký Giao Dịch. Để tránh hiểu lầm, việc giao kết các Hợp Đồng theo các phương thức không được quy định theo đây sẽ tùy thuộc vào quyết định của Doctor Đồng và/hoặc đối tác Doctor Đồng trong từng thời kỳ.
  • 2. Khách Hàng có quyền từ chối nhận khoản vay cầm cố và các dịch vụ nêu trên theo cách thức sau: (i) trong vòng 01 ngày kể từ ngày nhận được bất kỳ Thông Báo Đến Khách Hàng nêu trên, Khách Hàng gọi điện thoại cho Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng để yêu cầu từ chối việc ký kết các Hợp Đồng hoặc thực hiện theo các bước theo hướng dẫn gửi qua email cho Khách Hàng như nêu tại Khoản (1) Phần này; và (ii) Khách Hàng tiến hành hoàn trả lại khoản vay cầm cố đã được giải ngân cho Khách Hàng (trong trường hợp Khoản Vay đã được giải ngân) vào tài khoản ngân hàng nêu trên của đối tác cho vay trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khoản giải ngân. Bất kể dù vì lý do gì, nếu quá thời hạn quy định nêu trên mà Khách Hàng không thực hiện việc từ chối theo cách thức quy định tại Khoản này thì các Hợp Đồng được ký kết sẽ có hiệu lực như quy định trên đây và Khách Hàng không có quyền từ chối hay hủy bỏ các Hợp Đồng theo bất kỳ cách thức nào.
  • 3. Việc hủy bỏ/ khước từ việc giao kết bất kỳ Hợp Đồng nào tại Phần 3 đều được xem là việc hủy bỏ/ khước từ các Hợp Đồng còn lại và các Hợp Đồng đều không phát sinh hiệu lực.
  • 4. Vì mục đích của Điều Khoản Điều Kiện này, “Thông Báo Đến Khách Hàng” có nghĩa là các thông báo/ chấp thuận/ xác nhận (tùy từng trường hợp) hợp lệ của Doctor Đồng và/hoặc đối tác Doctor Đồng gửi cho Khách Hàng về các nội dung nhất định được tham chiếu theo Điều Khoản Điều Kiện này, được thực hiện qua hình thức tin nhắn gửi đi từ tổng đài tin nhắn “Doctor Đồng” (hoặc thương hiệu, tên gọi khác theo quyết định của Doctor Đồng trong từng thời kỳ) và/hoặc gọi điện thoại trực tiếp từ Trung tâm dịch vụ khách hàng số 18006990 hoặc 1900636072 (hoặc số điện thoại khác có thể được Doctor Đồng thay đổi từng thời kỳ và được cập nhật trên Ứng dụng ) (“Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng”) đến số điện thoại di động của Khách Hàng như được đăng ký tại Ứng dụng (“Điện Thoại Đăng Ký”) và/hoặc gửi thư điện tử (email) trực tiếp đến địa chỉ thư điện tử của Khách hàng được đăng ký tại Ứng dụng (“Email Đăng Ký”) và/hoặc bằng hình thức khác mà Doctor Đồng cho là phù hợp.
  • 5. Khách hàng xác nhận chính thức đăng ký phương thức giao dịch để nhận/gởi văn bản liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có liên quan với Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức như điện thoại, bưu điện, tin nhắn, email… (“Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch”) phù hợp với các thông tin do Khách hàng đã cung cấp.
  • 6. Khách hàng đồng ý sử dụng Mật khẩu một lần OTP (“Mã OTP”) được cung cấp từ hệ thống của Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng cho Khách hàng để xác thực các thông tin có liên quan và được sử dụng như một trong những cách nhận diện Khách hàng. Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng sẽ gửi mã OTP qua tin nhắn SMS (OTP SMS) đến số điện thoại di động khách hàng đã đăng ký với Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng. Khách hàng miễn trừ cho Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng mọi thiệt hại xảy ra nếu Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng sử dụng mã OTP này theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra;
  • 7. Theo đó, bất kỳ Thông Báo Đến Khách Hàng hoặc bất kỳ thông báo nào do Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng gửi tới Khách Hàng liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch có liên quan với Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng bằng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch sẽ được coi là đã gửi cho Khách hàng kể từ thời điểm cuộc điện thoại/tin nhắn/ thư điện tử (email) của Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng được tiếp nhận bởi/gửi cho Khách Hàng và Khách hàng không có khiếu nại, khiếu kiện gì về sau;
  • 8. Bằng việc lựa chọn phương thức giao dịch này, Khách Hàng xác nhận: (i) Tất cả thông tin cung cấp cho Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng là (a) thuộc quyền quản lý, sử dụng, sở hữu của Khách Hàng và (b) đúng sự thật và (c) chính xác trên mọi phương diện, không có thông tin nào được che giấu hoặc làm sai lệch. Khách Hàng hoàn toàn nhận thức được mọi rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn về lỗi, bảo mật/riêng tư, thực hiện sai và/hoặc bị giả mạo khi lựa chọn Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch phù hợp với thông tin Khách Hàng cung cấp để nhận/gởi văn bản liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng với Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng; (ii) Tất cả văn bản giao dịch liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng với Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng được Khách Hàng nhận/gởi đến Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng theo Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch phù hợp với các thông tin do Khách Hàng cung cấp có giá trị ràng buộc và hiệu lực pháp lý ngay cả khi Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng không nắm giữ bản gốc của các chứng từ này; (iii) Cam kết vô điều kiện với đối tác cho vay, Khách Hàng chịu sự ràng buộc nghĩa vụ đối với các Hợp đồng ký kết với Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác Doctor Đồng trong trường hợp đối tác cho vay đã giải ngân cho Khách Hàng theo các hình thức đã thỏa thuận tại Hợp Đồng; (iv) Cung cấp cho Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng bản gốc văn bản giao dịch liên quan đến việc thực hiện Hợp Đồng với Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng mà Khách Hàng đã ký kết hợp lệ khi được yêu cầu. Nếu có mâu thuẫn giữa bản gốc của các chứng từ và bản mà Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng đã nhận trước đó theo đúng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch, bản Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng đã nhận được ưu tiên áp dụng và Khách Hàng phải hoàn tất các thủ tục hoàn thiện theo yêu cầu của Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay và/hoặc đối tác của Doctor Đồng.
  • 9. Khách Hàng mặc nhiên thừa nhận Khách Hàng thuộc đối tượng hợp pháp để giao dịch với Doctor Đồng và/hoặc các đối tác của Doctor Đồng theo các quy định của Doctor Đồng và quy định của các đối tác và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
  • 10. Doctor Đồng có toàn quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ tính năng nào của Ứng dụng, cũng như thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng theo đây vào bất kỳ lúc nào và không cần báo trước. Những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và đăng tải trên Ứng dụng... Mọi dịch vụ hay sản phẩm đang được bạn sử dụng thông qua Ứng dụng sẽ phải chấp nhận các thay đổi cập nhật đó.
 • PHẦN 3: CÁC HỢP ĐỒNG GIAO KẾT VÀ BIỂU LÃI SUẤT, PHÍ

  Các điều khoản và điều kiện của các Hợp Đồng và Biểu lãi suất, phí bên dưới chỉ có giá trị tham khảo và có thể được thay đổi, sửa đổi, thay thế… bởi Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay của Doctor Đồng và/hoặc các đối tác của Doctor Đồng trong từng thời kỳ mà không cần thông báo trước cho Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, điều khoản điều kiện và Biểu lãi suất, phí của Hợp Đồng được gửi qua số điện thoại đăng ký và/hoặc vào Email Đăng Ký của Khách Hàng theo Thông Báo Đến Khách Hàng nêu tại Khoản 1 Phần 2 nêu trên là bản cuối cùng và có hiệu lực ràng buộc:

  1. Hợp đồng dịch vụ tư vấn: LGC Service contract - upload website.docx
 • PHẦN 4: DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH CHO KHOẢN VAY CẦM CỐ

  Doctor Đồng cung cấp cho Khách Hàng dịch vụ tư vấn tài chính đối với các khoản vay cầm cố do đối tác của Doctor Đồng cung cấp. Bằng việc thực hiện đăng ký vay trên Ứng dụng, Khách Hàng đang đưa ra và thực hiện yêu cầu được sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính do Doctor Đồng cung cấp và yêu cầu được cấp khoản vay do các đối tác của Doctor Đồng cung cấp, tùy thuộc vào các quy định sau:

  • 1. Doctor Đồng là nền tảng tiếp thị tạo ra các đầu mối khách hàng có nhu cầu được cấp nguồn vốn. Doctor Đồng không phải là đối tác cho vay, không ra quyết định cấp vốn, cho nên không có cam kết cho vay với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Dịch vụ của Doctor Đồng là tư vấn đặc tính sản phẩm vay, tư vấn thủ tục, hồ sơ giấy tờ, điều kiện vay vốn, hỗ trợ các thủ tục có liên quan đến khoản vay… cho khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ tại hệ thống kinh doanh Doctor Đồng. Theo đó, Khách Hàng không phải thanh toán phí dịch vụ tư vấn tài chính cho Doctor Đồng khi Khách Hàng không tiến hành khoản vay thành công với các đối tác cho vay và phí tư vấn sẽ được quy định cụ thể tại hợp đồng cung cấp dịch vụ sẽ được ký kết giữa Khách hàng và Doctor Đồng.
  • 2. Khi gửi yêu cầu vay vốn, bạn cho phép Doctor Đồng và các đối tác cho vay xác minh tính chính xác và tính xác thực về các thông tin bạn đã cung cấp bằng các công cụ nội bộ hoặc với sự hỗ trợ của bên thứ ba. Cụ thể, bạn cho phép đối tác cho vay xác minh tình trạng việc làm của bạn bằng cách liên hệ với tổ chức nơi bạn đã hoặc đang làm việc... Trong mọi trường hợp, đối tác cho vay có thể kiểm tra bất kỳ thông tin thân nhân, thông tin thu nhập, thông tin tín dụng... mà bạn đã cung cấp.
  • 3. Bất kỳ yêu cầu vay vốn bạn gửi tới Doctor Đồng, trực tiếp tại văn phòng hay điền phiếu trực tuyến, đều KHÔNG phải là một bản đề nghị cho vay dành cho một tổ chức tín dụng hay công ty tài chính hay đối tác cho vay. Thay vào đó, đó là một thao tác thu thập thông tin nhu cầu vay vốn, để từ đó, Doctor Đồng có thể hỗ trợ kết nối Khách hàng đến với khoản vay và đối tác cho vay phù hợp. Sau đó bạn cũng có thể phải cung cấp thêm một số thông tin giấy tờ cho các đối tác cho vay để hoàn thiện hồ sơ cho vay.
  • 4. Việc sử dụng dịch vụ Đăng ký Vay trên Ứng dụng Doctor Đồng bởi Khách Hàng không cấu thành việc ký kết Hợp Đồng với Doctor Đồng hay đối tác cho vay. Khoản vay được cấp sẽ tùy thuộc vào sự phê duyệt của đối tác cho vay đối với yêu cầu của Khách Hàng. Trong thời gian thẩm định xét duyệt, đối tác cho vay có quyền chấp nhận hoặc từ chối cho bạn (hoặc người cùng vay) vay tiền, và cho bạn vay một số tiền khác số tiền bạn đã yêu cầu.
  • 5. Doctor Đồng không phải là đại lý (đại diện) của bạn. Bạn nên dựa vào phán đoán và đánh giá của riêng bạn trong việc quyết định chọn ra sản phẩm cho vay phù hợp với điều kiện cá nhân hay tổ chức của Khách Hàng. Đối tác cho vay và các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với các dịch vụ/sản phẩm đã cung cấp cho bạn. Doctor Đồng không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ của các đơn vị đó.
  • 6. Các thông tin (dữ liệu) bạn cung cấp cho Doctor Đồng là các thông tin sơ bộ (sơ duyệt) để chúng tôi tìm ra các chương trình cho vay phù hợp với bạn nhất. Những thông tin này không cấu thành nên một một bản tạm duyệt vay vốn, quyết định cho vay hoặc khoản cho vay (hoặc bất kỳ khái niệm tương tự nào khác). Doctor Đồng không đảm bảo bạn sẽ chắc chắn vay vốn thành công tại bất kỳ đối tác cho vay nào. Quy trình và tiêu chuẩn duyệt vay vốn là do các đối tác cho vay quy định.

   Tương tự, Doctor Đồng không đảm bảo rằng các mức lãi suất và điều khoản cho vay do các đối tác cho vay cung cấp là tốt nhất hay rẻ nhất trên thị trường. Các bản chào cho vay, các quyết định tạm thời của các đối tác cho vay có thể được thay đổi theo thời gian do các diễn biến của thị trường. Lãi suất và biểu phí do các đối tác cho vay cung cấp có thể lên hay xuống tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ tín dụng của bạn như tài sản đảm bảo, mức thu nhập, lịch sử tín dụng, tỷ suất nợ trên thu nhập, số tiền đề nghị vay... Để thực hiện dịch vụ của mình, Doctor Đồng và các đối tác cho vay có thể yêu cầu bạn và người cùng vay cung cấp tên, số CMND, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh và các thông tin cá nhân quan trọng khác để chuẩn bị hồ sơ vay và hồ sơ liên quan cho bạn.
  • 7. Khách Hàng đồng ý và cho phép Doctor Đồng và chủ sở hữu/chủ sử dụng Ứng dụng chuyển giao và tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba bất cứ thông tin và/hoặc hình ảnh nào liên quan tới Khách Hàng được cung cấp khi Đăng ký Vay trên Ứng dụng và/hoặc vấn đề liên quan đến Hợp Đồng này và/hoặc tài liệu bảo đảm tại bất cứ thời điểm nào mà Doctor Đồng theo quyết định của mình cho là đúng đắn và cần thiết mà không phải chịu trách nhiệm với Khách Hàng. Khách Hàng theo đây đồng ý rằng những thông tin và hình ảnh nói trên có thể được sử dụng, mã hóa, truyền tải và lưu trữ bởi Doctor Đồng, đối tác của Doctor Đồng và công ty quản lý, các chi nhánh, công ty con và các công ty thành viên khác của Doctor Đồng (bất kể trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam) và/hoặc được trao đổi cho hoặc với tất cả các bên mà Doctor Đồng thấy cần thiết trong phạm vi pháp luật cho phép. Tất cả những hành động trên sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với Khách Hàng. Khách Hàng hoàn toàn chấp thuận đối với những hành động đó và tuyên bố rằng không cần thiết hay bắt buộc một sự chấp thuận nào khác của Khách Hàng thêm nữa.
  • 8. Về phía các đối tác cho vay, trước khi giải ngân vốn vay, bạn có thể sẽ phải trả một số chi phí cho đối tác cho vay liên quan đến khoản vay như phí phê duyệt hồ sơ vay, phí giải ngân, phí quản lý khoản vay, các phí liên quan đến tài sản đảm bảo (nếu có)... Tất cả các chi phí này là do đối tác cho vay quy định.
 • PHẦN 5: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  Doctor Đồng tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Bạn.

  • 1. Nguyên tắc bảo mật
  • Doctor Đồng đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của Bạn sẽ được bảo mật theo quy định pháp luật trong phạm vi quản lý của Doctor Đồng.

   Doctor Đồng có thể lưu trữ và sử dụng thông tin của Bạn cho bất kỳ mục đích để: (i) hỗ trợ Bạn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Doctor Đồng; (ii) thực hiện các hoạt động quảng bá, tiếp thị; (iii) thực hiện các bản khảo sát khách hàng và nghiên cứu thị trường; (iv) cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ của Doctor Đồng; và (v) quản trị, lập các thống kê về tình hình sử dụng Ứng dụng cũng như xem xét, nâng cấp nội dung và giao diện của Ứng dụng.

   Để thực hiện các mục đích trên, Doctor Đồng có thể chuyển thông tin cá nhân và hình ảnh của Bạn đến công ty mẹ của Doctor Đồng, đối tác cung cấp các sản phẩm cho vay cầm cố, công ty đối tác, công ty thuộc tập đoàn mẹ của Doctor Đồng, các đơn vị thuộc Doctor Đồng, công ty con, công ty liên kết, hoặc các đại lý, đối tác, bên cung cấp dịch vụ của chúng tôi trong phạm vi được pháp luật cho phép mà không cần thêm bất kỳ sự chấp thuận nào khác của Bạn. Trong trường hợp này, Doctor Đồng sẽ cố gắng để đảm bảo các đơn vị thuộc Doctor Đồng, các nhân viên của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin và hình ảnh của Bạn được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi.

   Ứng dụng của Doctor Đồng có thể có các liên kết đến các ứng dụng khác. Các ứng dụng liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của Doctor Đồng và Doctor Đồng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ ứng dụng liên kết nào.

  • 2. Bản quyền và thương hiệu
  • Doctor Đồng là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên Ứng dụng này. Những người truy cập Ứng dụng này không được phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự cho phép trước của Doctor Đồng bằng văn bản.

   Doctor Đồng có toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong Ứng dụng này và Chính sách bảo mật mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước.

 • PHẦN 6: BẢO HIỂM

  Doctor Đồng tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Bạn. Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của Bạn.

  Bảo hiểm Khoản vay do Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Toàn Cầu (GIC) cung cấp nhằm bảo hiểm cho khoản vay của Khách hàng tại đối tác cho vay của Doctor Đồng (nếu có).

  Khách hàng, trong độ tuổi từ 18 đến không quá 60 tuổi và không bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên và không bị tâm thần, khi ký kết hợp đồng với đối tác cho vay của Doctor Đồng có thể lựa chon tham gia bảo hiểm khoản vay theo quy định. Theo đó, GIC sẽ trả số tiền còn lại chưa được hoàn trả của khoản vay (bao gồm tiền lãi) cho Doctor Đồng và/hoặc đối tác cho vay của Doctor Đồng trong trường hợp Khách hàng (Người được bảo hiểm) chết hoặc bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc bị mất tích không do nguyên nhân bị loại trừ do GIC quy định.

  Số tiền bảo hiểm: 250% giá trị khoản vay.

  Phí bảo hiểm: 6.5% giá trị khoản vay.

  Thời hạn bảo hiểm: Thời hạn bảo hiểm bắt đầu từ ngày hợp đồng cho vay có hiệu lực, kéo dài theo lịch trình trả nợ thực tế, kết thúc vào thời điểm dư nợ tín dụng được hoàn tất thanh toán và trong mọi trường hợp không vượt quá 365 ngày.

  Sự kiện bảo hiểm và thông tin đầy đủ về điều khoản bảo hiểm, vui lòng xem tại đây: http://bit.ly/2h6EMm2

Khoản tiền vay500.000
Thời hạn vay tiền10 ngày
Tổng số tiền thanh toán
Ngày thanh toán đầu tiên
- Khoản vay được duyệt có thể khác với yêu cầu của bạn